Baltic Industrial Services direktiv för Hälsa Säkerhet Miljö & Kvalitet

 

Vår ambition är att bli branschledare på HSM. Denna ambition informerar om vår strategiska riktning i vårt arbete med HSM. Vi vill bli erkända för vårt sunda HSM arbete och våra resultat och vår drivkraft vid förbättringen av HSM kriterierna och lösningarna.

Vi förstår att olje-, gas-, byggnads- och varvsindustrierna står inför en ökad tillsyn och ökad allmän omsorg om sin integritet samt HSM resultat i anslutning till aktiviteterna. Detta understryker på vilket sätt HSM arbetet är en förutsättning för vårt långsiktiga värdeskapande.

Trygghet och säkerhet fortsätter att vara vår främsta prioritet. Det är nödvändigt att vi låter trygghet och säkerhet genomsyra hela värderingen, från planering till utförande.

Baltic Industrial Services affärsframgång är beroende av vår förmåga att ständigt öka kvaliteten hos våra tjänster och produkter medan vi samtidigt skyddar människorna och miljön. Dessa aspekter måste betonas: Människors hälsa, säkerhet, miljöskydd, kvalitetsförbättringar och allmän goodwill. Denna förpliktelse är i bästa intresse för våra kunder, anställda och de samhällen som vi bor och arbetar i.

Baltic Industrial Services kräver en aktiv satsning på och ansvar för HSM från alla anställda och kontraktörer. Linjeledningen har en ledande roll i samband med kommunikationen, implementeringen och säkerställningen av att riktlinjerna och standarderna för HSM efterföljs. Vi är förpliktigade att:

 • Ständigt skydda och sträva efter förbättrad hälsa, trygghet och säkerhet för vårt folk.
 • Eliminera icke-överensstämmande uttryck för Kvalitet och HSM olyckor.
 • Tillmötesgå kundernas särskilda krav och att försäkra oss om en fortgående kundbelåtenhet.
 • Ställa upp mål för Kvalitets & HSM prestationer, mäta resultaten, fastställa och kontinuerligt förbättra processerna, tjänsterna och produktkvaliteten med hjälp av ett effektivt ledningssystem.
 • Planera för, och besvara och återhämta sig från ett nödläge, en kris eller en störning i affärsverksamheten.
 • Tillämpa våra tekniska kunskaper på alla HSM aspekter vid utförandet av våra tjänster och produkter.
 • Kommunicera öppet med våra intressenter för att säkerställa en förståelse för våra HSM direktiv, standarder, program och prestanda. Belöna en enastående HSM prestation.
 • Förbättra vår hantering gällande frågor av global natur, relevanta för våra intressenter, där vi kan utöva inflytande genom att dela vår kunskap om framgångsrika HSM program och initiativ med dem.

Genom att ha siktet ställt på kvalitet, miljö- och yrkeshälsa, samt effektivitet och ändamålsenlighet hos säkerhetsledningssystem, väljer vi en riktning som baserar sig på våra målsättningar.

Vår strategi baserar sig på följande huvudsakliga föreskrifter:

 • Hög kvalitet i bemanningsverksamheten uppnås genom att engagera kompetent och kvalificerad personal.
 • Genom fortbildning säkerställs personalens förenlighet med den norska arbetsmarknadens bestämmelser.
 • Förenlighet med lagenliga och andra förpliktelser genom hänsynstagande till norska arbetskraftsbestämmelser och HSM förordningar.
 • Konkurrenskraftiga priser vid personaluthyrningen.
 • Snabb reaktion och flexibilitet vid föreskrivningen av personaluthyrningstjänsterna.
 • De anställda garanteras anställning på tillförlitliga och säkra arbetsplatser.
 • Att fortbilda personalen och säkerställa att den utrustas med nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra skador och sjukdom.
 • I företagets aktiviteter ingår att förebygga nedsmutsning och en hållbar användning av resurser för att skydda miljön.

Vi hjälper våra kunder att bli flexibla i sina beslut om personalen. Vi förser er med de bästa specialisterna på sitt område och precis när du behöver dem.

Detta direktiv ska regelbundet granskas för att säkerställa en fortgående funktionalitet. De listade föreskrifterna är ett komplement till vår grundläggande skyldighet att följa Baltic Industrial Services standarder. Den är också tillämpbar på lagar och förordningar där vi har verksamhet.

Detta är avgörande för vår framgång, därför att det gör det möjlig för oss att systematiskt minimera alla förluster och det tillför högre värden till förmån för alla våra intressenter.

Verkställande Direktör

Aurimas Jocaitis